Logo
Logo

VästmarkenLajv
Kallelse - Årsmöte VML 2023

Datum och tid för mötet

Söndag 2023-02-05
kl 14:00

Plats för mötet

Göteborgsvägen 101 2 tr, Sävedalen

Dagordning

1. Mötet öppnas

2. Beslut om mötets giltighet

3. Val av mötets ordförande

4. Val av mötets sekreterare

5. Val av minst en person som både är justerare och rösträknare

6. Fastställande av röstlängd

7. Fastställande av dagordning

8. Styrelsens redovisning av förra årets verksamhet

9. Styrelsens redovisning av förra årets ekonomi

10. Revisorernas redovisning för styrelsen arbete för förra året

11. Beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse

12. Behandla inkomna förslag från medlemmar och styrelse

13. Beslut om årets verksamhetsplan

14. Beslut om årets budget och medlemsavgift

15. Val av årets styrelse

16. Val av årets revisorer

17. Val av årets valberedare

18. Mötet avslutas